ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC TÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC TÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực ...

Chi tiết  Chi tiết

BỔ SUNG QUYỀN PHÂN PHỐI VÀO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

BỔ SUNG QUYỀN PHÂN PHỐI VÀO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Bổ sung quyền phân phối vào Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là hoạt động điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mang lại hiệu quả kinh ...

Chi tiết  Chi tiết

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Điều chỉnh bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại ...

Chi tiết  Chi tiết

ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh ngành nghề hoạt động trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép doanh ...

Chi tiết  Chi tiết

ĐIỂU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỂU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Khi nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thay đổi vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, ...

Chi tiết  Chi tiết

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

trong ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày 01/07/2015  Theo quy định Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày ...

Chi tiết  Chi tiết

© LHD Law Firm thành viên HongducGroup. Website: lhdfirm.com luathongduc.com