THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Nội dung
Hiển thị tất cả
Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ( Theo Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 và Thông tư số :…… của Bộ Thương mại)
 
Sở Thương mại - Du lịch cấp Giấp phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Bộ Thương mại cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN :
- Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân dó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.
- Đã hoạt động không dưới 1 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
* Thời hạn cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam :
Có thời hạn 5 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn.
II. HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN :
* Hồ sơ gồm :
1. Đơn đề nghị cấp Giấp phép thành lập Văn phòng đại diện, theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài, thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.
3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
4. Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nứơc ngoài là các tổ chức kinh tế.
* Thời gian giải quyết : 15 ngày làm việc
- Sở Thương mại - Du lịch hoàn thành việc thẩm định và cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Và sao gửi Giấy phép tới Bộ Thương mại, UBND tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan Công An cấp tỉnh.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Sau khi hết thời gian qui định mà không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài, thì phải trả lời băng văn bản và nêu rõ lý do không cấp Giấp phép.
III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VP ĐẠI ĐIỆN :
 * Hồ sơ gồm :
1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, theo mẫu của Bộ Thương mại.
2. Bản gốc giấy phép thành lập Văn phòng đại điện đã được cấp.
* Thời gian giải quyết : 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Giấy phép và sao gửi đến các cơ quan theo qui định.
IV. CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN :
1.Trong những trường hợp sau thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi:
a) Thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố sang một tỉnh, thành phố khác.
b) Thay đổi tên gọi hay thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác.
c) Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài
2. Trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.
* Hồ sơ cấp lại Giấy phép quy định tại khoản a) của mục 1:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ.
- Bản sao cao công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
* Thời gian giải quyết : 5 ngày làm việc. Sở Thương mại Du lịch cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, thời hạn không quá thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp và thông báo các cơ quan theo quy định.
* Hồ sơ cấp lại Giấy phép quy định tại khoản b), c) của mục 1:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập, hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt và đựơc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của phápluật Việt Nam.
- Bản gốc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
* Hồ sơ cấp lại Giấy phép quy định tại mục 2:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).
* Thời gian giải quyết : 10 ngày làm việc. Sở Thương mại Du lịch cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, thời hạn không quá thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp và thông báo các cơ quan theo quy định.
V. GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN :
* Hồ sơ gồm :
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chưng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Cái giấy tờ quy địnhtại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
- Báo cáo hoạt động của Văn phòng Đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép Thành lập Văn phòng Đại diện.
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện đã được cấp.
* Thời gian giải quyết : 15 ngày làm việc
* Lệ phí cấp Giấy phép :
Cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện theo quy định của Bộ tài chính.

Liên hệ sử dụng dịch vụ

Tp. HCM: 08-2244 6739

Hà Nội: 0907 796 818

Bình luận

Bài viết liên quan

TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI