Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
a) Trình tự thực hiện: 
+ Trong thời hạn 3 ngày, khi phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc hỏng, thì người nước ngoài phải báo cáo với người sử dụng lao động bằng văn bản nêu rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng.
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày  giấy phép lao động bị mất hoặc hỏng, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy phép lao động. 
+ Nhận giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 
b) Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Sở lao động – Thương binh và Xã hội. 
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài.
+ Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng.  Trường hợp bị mất giấy phép lao động, người nước ngoài phải có văn bản giải trình về việc mất giấy phép lao động.
+ 02 ảnh màu (kích thước 3cm x 4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:  5 ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                 
h) Lệ phí: 300.000 đồng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (mẫu số 6).
+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 7).
k) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định 34/2008/NĐ – CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành ngày 25/3/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
+ Thông tư số: 08/2008/TT – BLĐTBXH của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ – CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành ngày 10/6/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.  
Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
 
1/ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 7)
MẪU SỐ 7. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
TÊN ĐƠN VỊ ……………….
——
SỐ: ..............
V/v: Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.    CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
………….., ngày    tháng      năm

Kính gửi:     
Doanh nghiệp, tổ chức:     
Địa chỉ:     
Điện thoại:     
Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:    
Cơ quan cấp: ………………………………………………. Ngày cấp:     
Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động):     
Đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho: 
Ơng (b): ………………………………………. Quốc tịch:     
Ngày tháng năm sinh:     
Trình độ chuyên môn:     
Chức danh cơng việc:     
    
Người nước ngoài đ được cấp giấy phép lao động số: ………     Cơ quan cấp …………………………………. Ngày cấp:     
Nơi cấp:     
Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động:     
    


Nơinhận:
-Nhưtrên;
- Lưu ……                          Doanh nghiệp, tổ chức
                           (Ký tên, đóng dấu)

:

Tin liên quan

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2016

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2016

trong VĂN BẢN LUẬT
LHD LAW FIRM kính gửi đến Qúy khách hàng văn bản pháp luật tiếng Việt tháng 04/2016 ...

Chi tiết  Chi tiết

© LHD Law Firm thành viên HongducGroup. Website: lhdfirm.com luathongduc.com